مجله زراعتی افغانستان
 
 
توسعه زراعت تنها راه بیرون رفت از مشکلات امروز
 
  • برگرفته از کتاب مبادی مارکتینگ محصولات زراعتی افغانستان نوشته استاد فضل الدین فضل استاد پوهنحی زراعت پوهنتون کابل
  • کاهش تدریجی حاصلات زراعتی در زمان جنگ:

افغانستان یک کشور آفتابی دارای اقلیم مساعد و متنوع برای تولید انواع محصولات زراعتی باغداری و مالداری و پیشینه  تاریخی طولانی زراعت و مالداری می باشد.قبل از سال ۱۳۵۷افغنستان در تولید غله تقریبا به درجه خودکفایی رسیده بودو صادرات میوه جات خشک و تازه پوست قره قل و قالین از شهرت خوبی در منطقه بر خوردار بود.

متاسفانه در نتیحه دو دهه جنگ زیر بنای افتصادی کشو کاملا ویران شد .سطح  تولیدات زراعتی و مالداری به تدریج کاهش یافت کیفیت محصولات خراب شد  وافعانستان مارکیت سنتی خود را در منطقه و جهان عملا از دست داد و کشور به واردات محصولات زراعتی مالداری و سایر محصولات مصرفی وابسته شد. بر اساس استراتیژی و ماستر پلان وزارت زراعت تصمیم گرفته شد تا در مدت ۵سال تولید غله در کشور تا سصح خودکفایی برسد واردات محصولات حیوانی از طریق تقویه تولید داخلی آنها ۵۰فیصد کاهش یابد و ارزش صادرات میوه جات کشورتا یک میلیارد دالر در مدت ده سال بلند برود.

  • ۲ بارز بودن زراعت عنعنوی و محدود بودن مازاد قابل فروش :

زراعت افغانستان به صورت عموم عنعنوی و خود مصرفی است . در زراعت عنعنوی هدف تولید  رفع نیازمندی های مصرفی خانواده دهقان است .

در زراعت عنعنوی دهاقین از عوامل سنتی تولید استفاده من نماید .بنابر این مولدیت بسیار پایین و مازاد تولید بسیار کنم و پیوند دهاقین با مارکیت عوامل تنولید و محصولات تولید شده ضعیف می باشد .چون از عوامل جدید تولید و روش های فنی کشت و برداشت استفاده کافی نمی شود ومحدودیت آب نیز موجود است مقدار تولید و سطح حاصلدهی سکتور غله جات پایین و در نتیجه کشور از رسیدن به درجه مصونیت غذایی و خود کفایی به دور مانده است .در همچو شرایط مازاد تولید نیز در سطح پایی قرار داشته وتجمع آن از بیش زا دو ملیون مزارع کوچک و متنوع که در سراسر کشور پراگنده است مصارف تجمع حمل و نقل ذخیره آنرا بلند می برد .

  • مزارع کوچک و تولیدات متنوع
  • کیفیت خراب محصولات
  • تسهیلات ضعیف مارکیت ها
  • عدم موجودیت فابریکه های کافی برای پروسس محصولات زراعتی
  • ضعیف بودن خدمات اطلاعات مارکیت
  • ضعیف بودن خدمات مالی
  • عدم دسترسی به مارکیت فروش
 
  بالا